A 2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás eljárásrendje

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben.

 1. A tanköteles korba lépő gyermek általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülő részére a KRÉTA felületén keresztül, és 16-án éjfélig van lehetőség a rögzítésre. Ezt megelőzően április 8-án és 9-én lesz lehetőségük az intézményeknek feltölteniük a körzetes tanulók listáját a rendszerbe, eddig az időpontig javasolt a szükséges ellenőrzést elvégezni. Az adatok fogadását az intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába íratja be gyermekét, akkor is meg szükséges adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során. Abban az esetben is (online vagy személyesen) jelentkezni kell a kiválasztott általános iskolába, ha a szülő/törvényes képviselő a gyermeket a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján kerül sor. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény a saját KRÉTA rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően a szülő/törvényes ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik intézménybe.
 2. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§. és 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján, az általános iskola által – a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – meghirdetett, előzetesen egyeztetett feltételek szerint. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén, ahol, ebben az esetben szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is. Ennek lehetőségére minden fórum fel kell hívni a szülők figyelmét.
 3. A tanév rendjében meghatározott beiratkozási napok elteltével 2021. április 19-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek. Az iskolák a felvételt bejelentik a KIR-be a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. §. (5) alapján. A körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-ig dönt a felvételről, és erről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 83.§. értelmében írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét. A szükséges tájékoztatás érdekében azon gyermekek esetében is kell értesíteni a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolát, akiknek a felvételi kérelmét az intézményvezető elutasította. Azon gyermekek szülei/törvényes képviselői, akik nem kerültek felvételre a nem körzetes általános iskolákba, megerősítik beíratási szándékukat a körzettel rendelkező általános iskolába. A megerősítő szándékot elegendő elektronikus módon megtenni az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38.§ (5) bekezdés, illetve 37.§ (2) bekezdés) értelmében.
 4. A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt.
 5. A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az iskola felkéri a szülőt, hogy amennyiben a beiratkozási eljárás során ezt nem tette meg, legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén megjelöli, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.
 6. A szülők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán segítséget kérhetnek gyermekük óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója – a rá vonatkozó esetekben, valamint a tankerületi központtól is a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, beiratkozás rendje, online beiratkozással kapcsolatos kérdésekben.

 

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

 • Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április 15. és 16. napja.
 • A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
 • Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA rendszeren keresztül történik. A KRÉTA-rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetben az elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 • Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
 • A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
 • Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású, ∙ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a körzetes intézmények, valamint a Dél-Budai Tankerületi Központ honlapján egyaránt elérhető és megtekinthető.

 

Tisztelt Szülők!

Nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akik szeretnék, hogy az iskolai élet a gyermekük számára szép és kedves élmény legyen. Ma már lehetőség van iskolát választani, melyhez szeretnék segítséget nyújtani. Ezúton szeretném megismertetni Önökkel iskolánkat, melynek névadója egykori tanulónk Kolonics György kétszeres olimpiai bajnok.

Iskolánk két tagozattal működik „a” és „b” osztályban.

Általános Iskola alsó tagozat „a” osztály

A gyerekek egyik alaptulajdonsága a világra történő rácsodálkozás. A művészetekkel átszőtt nevelés nélkülözhetetlen eleme fejlődésüknek. A gyerekek életében jelentősége van a művészetekkel történő találkozásnak, amely által fejlődik kreativitásuk, érzékenységük, részképességük, önkifejezésük.

Az 1-2. évfolyamon, a tanítási órák keretében, négy művészeti ággal történő ismerkedés biztosított: gyurmaszobrászat, bábozás, drámaművészet, modern tánc.

Gyurmaszobrászat

A gyerekek életkori sajátosságuknál fogva a tapintáson keresztül ismerkednek meg a különböző anyagokkal. Ezt figyelembe véve a gyurma jó anyag arra, hogy használata során fejlődjön a szem-kéz koordináció, kézügyesség, színek és formák biztonságos felismerése, valamint a kreativitás. A gyurmával történő ábrázolás erősíti a kéz izomzatát, a csuklót, az ujjakat, az alkart, amelyek fontos szerepet töltenek be az írás elsajátításában.

Bábozás

A bábozás fejleszti a beszédkészséget, fantáziát, a gondolkodást és az érzelmi intelligenciát. Valamint jelentős szerepet tölt be az óvodából iskolába lépő gyerekek társas kapcsolatainak kialakulásában.

Drámaművészet

Alkalmazása az önbizalom megerősítését szolgálja: a drámajátékok gyakorlása során fejlődik beszédkészségük, tudatosodik mozgáskultúrájuk, valamint koncentrációs képességük. Az önbizalom erősödése elősegíti a kreatív gondolatok megfogalmazását és megvalósítását.

Modern tánc

A tánc az önkifejezés egyik formája. Fejleszti a gyerekek testtudatát, egyensúlyérzékét, improvizációs készségét, testtartását és hajlékonyságát.

A 3-4. évfolyam során tovább folytatódik a drámaművészettel történő ismerkedés, valamint új művészeti ágak is megjelennek: kézművesség, költészet és festészet.

Kézművesség

Új anyagokkal történő megismerkedés, amely a kreativitás és improvizációs készségeket továbbfejleszti.

Költészet

Ebben a művészeti ágban a gyerekek közelebb kerülnek a versekhez. A versek segítik az esztétikai érzékük fejlődését, valamint a szókincsüket és az érzelmi megnyilvánulásukat. Lehetőségük nyílik megpróbálni önálló versírásra.

Festészet

Festés közben lelki és agyi működéséket indítanak be, mellyel könnyebben fejezik ki érzelmeiket, véleményüket a körülöttük lévő világról.

Köznevelési Sportiskolai alsó tagozat „b” osztály

Köznevelési sportiskolai osztályunkba olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiknek az életében a sport, mint életforma jelen van, akiknek a mindennapjaiknak meghatározó eleme a különböző mozgásformák megismerése, elsajátítása, gyakorlása.

Az alsó tagozatban a fő cél, a minél szélesebb mozgáskultúrával történő megismerkedés.

Választható sportágak:

• atlétika

• torna

• kosárlabda

• labdarúgás

• kézilabda

• úszás

• asztalitenisz

• kajak – kenu

• karate

• tánc műfajok

Sakkpalota

Iskolánk a Nemzeti Alaptantervben meghatározottak alapján, az 1-4. osztály felmenő rendszerében alkalmazza a Sakkpalota programot, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester Sakkpalota tankönyvei, munkafüzetei, eszközei használatával.

A Sakkpalota oktatás segítséget nyújt a különböző tananyagok elsajátításához, melynek során fejlődik a szövegértés, matematikai műveletek megértése, térlátás, szem, kéz és mozgás, koordináció, logikus kritikai gondolkodás.

Idegen nyelv oktatása

Alsó tagozaton a 2. évfolyamtól megkezdődik az idegen nyelvek oktatása. A választható nyelvek az angol és a német.

5. osztálytól képesség szerinti bontásban, kis csoportokban folyik az nyelvoktatás, továbbá egyedülálló lehetőségként biztosítjuk a második idegen nyelv tanulásának lehetőségét is.

Ez előnyt jelenthet a középiskolába kerüléskor, alapokat ad a további nyelvtanuláshoz.

Iskolai szakkörök

Iskolánkban szakkörök működése biztosítja a gyerekek hasznos, szórakoztató szabadidő eltöltését.

Szakköreink a következők:

- dráma szakkör,

- sakk szakkör,

- akrobatikus torna,

- kosárlabda szakkör,

- futball szakkör,

- atlétika szakkör,

- rajz szakkör

Iskolai programjaink

Iskolánkban hagyomány a következő programok megrendezése, illetve az eseményeken történő részvétele:

- Akadályverseny a Kamaraerdőben,

- Színházlátogatás a kerületi művelődési házban megrendezésre kerülő előadásokra,

- Ki-Mit-Tud? vetélkedő az iskola színháztermében,

- Adventi készülődés sport versennyel,

- EgyüttEst - Bál,

- Kerületi farsangi váltóverseny,

- házi tantárgyi felkészítő versenyek a kerületi megmérettetésekre,

- szülőkkel és gyerekekkel közös Kolonics Napi bicikli-túra, sárkányhajózás, piknikezés

- kerületi művelődési házban iskolai GÁLA az osztályok önálló előadásával,

- Sportnapok,

- Határtalanul

- évvégi sporteseményeket záró Fagyi kupa,

- nyári tábor Balatonakaliban sportprogramokkal

Pedagógusaink célkitűzése, hogy gyermekeik elfogadó, barátságos környezetben sajátítsák el az írás, olvasás, számolás tudományát. Ezzel biztosított a zökkenőmentes továbblépésük a felsőbb osztályokba, ahol tudásukat tovább bővíthetik és elérjék képességeik legmagasabb szintjét.

Ha további információkra lenne szükségük, az iskola elérhetőségein keresztül állunk rendelkezésükre.
 

Dokumentumok