BUDAPEST XXII. KERÜLET

KOLONICS GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZNEVELÉSI SPORTISKOLA

HELYI TANTERV

 

kolonicscimer[1]

 

Az iskola fenntartója:    Dél-Budai Tankerületi Központ

                             

A Helyi tantervben alkalmazott tantárgyak, időkeretek

 

 

tanév /             évfolyam

1

2

3

4

5

6

7

8

2013-2014

HT. 2013

HT. 2004

HT. 2004

HT. 2004

HT. 2013

HT. 2004

HT. 2004

HT. 2004

2014-2015

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2004

HT. 2004

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2004

HT. 2004

2015-2016

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2004

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2004

2016-2017

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

HT. 2013

 

 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérése, ellenőrzése, értékelése

 

. Alapelv: A mérés, értékelés arra irányul, hogy rávilágítsunk: a kitűzött célokhoz képest milyenek az elért eredmények.

/ A célnak, elvárásnak való megfelelés mértéke / 

. Az iskolában alkalmazott ellenőrzés és értékelés jellemzői:

-  folyamatos és kiszámítható, elősegíti a rendszeres munkavégzést, a feladattudat kialakítását
-  konkrét, tanuló és szülő számára érthető
-  feltárja a hibák okát, megerősíti a pozitívumokat
-  objektív, igazságos és méltányos
-  személyre szóló, segíti a helyes önértékelés kialakítását, figyelembe veszi a tanuló adottságát, a fejlődésben megtett utat
-  további erőfeszítésre serkent   

A tevékenységek értékelésének szempontjai

Iskolánkban a tanulók tevékenységének értékelésénél az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

-  Az értékelésre a hagyományos 5 fokozatú skálát alkalmazzuk
-  Törekszünk arra, hogy minden tanuló szóban és írásban is lehetőséget kapjon, hogy tudásáról számot adjon. Ennek aránya az egyes tantárgyakban jellegükből adódóan eltérő lehet.
-  A nagyobb témakörök lezárásaként, témazáró dolgozatot íratunk, melyet felkészítés előz meg. Bejelentése egy héttel korábban megtörténik. A dolgozatra legalább két szempontú értékeléssel, két osztályzatot kell adni, annak súlya miatt.
-  A rosszul sikerült dolgozat javítására kötelező felzárkóztató foglalkozás után lehetőséget biztosítunk.
-  Egy tanítási napon maximálisan két témazáró dolgozat íratható.
-  Vizsgadolgozat napján más tantárgyból témazáró dolgozat nem íratható.
-  Az egyes feleleteket, dolgozatokat szóbeli értékelés kíséri, útmutatással.
-  A tanév végi osztályzat megállapításánál figyelembe vesszük a fejlődési tendenciát.
-  A folyamatos értékelés okán havi egy osztályzat adása valamennyi tárgyból kötelező, magas óraszámú tárgyak esetén legalább hat szükséges
-  Felső tagozatban a modulok esetén a tanulói teljesítmények értékelése és a továbbhaladás feltételeinek meghatározása az alábbiak szerint történik:
- heti 0,5 órás modul esetén (hon és népismeret, egészségtan) annak a tantárgynak a keretén belül meghatározásra a követelmény és a továbbhaladás feltétele, amelybe integrálásra került a modul (rajz, természetismeret).
A tanulók írásbeli munkáinak külalakjára érdemjegyet adunk nyolcadik tanév végéig, ami a bizonyítványba is bekerül.
-  A kimagasló eredményt elért tanuló bizonyítványába felső tagozaton az adott tantárgyból „kitűnő” bejegyzés kerülhet a tanév végén.

A tanulók magatartásáról, szorgalmáról és az egyes tantárgyakban elért eredményéről novemberben és áprilisban írásos értékelést adunk a szülőknek, melyet a tanulókkal is megbeszélünk. Ennek összesítése és az ellenőrzőbe való bejegyzése az osztályfőnök feladata.

A szöveges értékelés első osztály év végén és második osztály félévében történik.  Év közben a gyerekek haladásáról 1-1 témakör lezárásakor nyújtott teljesítményéről szövegesen illetve százalékos formában (ha írásbeli volt a számonkérés) tájékoztatjuk a szülőket.

Szöveges értékelés van még informatika, idegen nyelv tantárgyakból a bevezetés első félévében. A szorobán, dráma tantárgy értékelése: elsőtől negyedik osztályig szintén szövegesen történik, mivel a tárgy választható és képességfejlesztést szolgál.

Az év végi bizonyítványhoz a teljes tanév munkája figyelembe veendő, ezért az átlag kiszámításához valamennyi (kivéve a félévi összesítő értékelés) érdemjegy átlagát vesszük figyelembe. Félévi, illetve év végi osztályzat megállapításakor a 0,6 tizedes átlagtól kerekítünk felfelé. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehetséges.

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése

A magatartás és szorgalom értékelésének alapja az iskola érvényes házirendjének betartása, a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak és elvárásoknak való megfelelés szintje.

. A magatartás értékelése:

Példás:

-  A közösség munkájában önállóan, kezdeményezően, a közösség számára hasznosan, képességeihez mérten legjobban vesz részt.

-  Tanórán és azon kívül is példamutatóan fegyelmezett, tisztelettudó

-  Feladatait pontosan felelősen végzi.

-  A házirendet betartja.

Jó:

-  A közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményező.

-  Tanórán és tanórán kívül fegyelmezett.

-  Társaival és a felnőttekkel udvarias.

-  Feladatai elvégzésében megbízható.

Változó:

-  A közösség munkájában vonakodva vesz részt.

-  Viselkedése, hangneme kifogásolható.

-  Feladatainak elvégzésében pontatlan, de törekszik a hibák kijavítására.

Rossz:

-  Hanyag munkavégzésével, fegyelmezetlenségével a közösséget zavarja.

-  Társainak általában rossz példát mutat, a nevelői utasításokat nem tartja be.

-  Hangneme durva, közönséges.

-  Igazolatlan mulasztása, nevelőtestületi, igazgatói fegyelmi fokozata van.

.A szorgalom értékelése:

Példás:

-  Tanítási órákon képességeinek megfelelően, aktívan vesz részt.

-  Rendszeresen felkészül az órákra, önálló ismeretszerzésre képes.

-  Tanszereit rendben tartja.

-  Segíti a gyengébb tanulókat, érdeklődésével jó példát mutat.

Jó:

-  Kötelességszerűen elvégzi feladatait, figyel az órákon.

-  Ösztönzésre rendszeresen dolgozik, ellenőrzi önmagát.

-  Érdeklődése általában nem haladja meg a kötelező tananyagot.

-  Nem alakult ki az igény az önálló ismeretszerzésre, gyűjtőmunkát ritkán végez.

Változó:

-  Munkája ingadozó, rendszertelen, pontatlan.

-  Csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát.

-  Tanszerei gondozatlanok.

-  Tanulmányi eredménye hullámzó, ennek kötelességmulasztás az oka.

Hanyag:

-  Figyelmetlenül dolgozik, nem végzi el a feladatait, megbízhatatlan.

-  Nem törődik kötelességeivel, felszerelése hanyag, gyakran otthon hagyja.

-  A felajánlott segítséget nem veszi igénybe.

-  Valamilyen tantárgyból bukásra áll

 

A tanulók tudásszintjének mérése, a vizsga

A mérések, vizsgák célja:

-  Értékelés az elért eredményekről

-  A tanulók felkészítése a továbbtanulásnál várható vizsgákra. /vizsga rutin

-  Szóbeli vizsgáknál lehetőség teremtése a szülők előtti megmérettetésre.

 

A tervezett vizsgák rendszere, mérések időpontja a tanév rendje szerint

 

Tantárgy, témakör

Féléves

 

Év végi

 

Írás

1.

1.

Olvasás, szövegértés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Irodalom

5. 6. 7. 8.

5. 7.6. 8.

Nyelvtan, helyesírás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Matematika

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Történelem

5. 6. 7. 8.

5. 6. 7. 8.

Idegen nyelv

4. 5. 6. 7. 8.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Informatika

4. 5. 6. 7. 8.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Környezetismeret

3. 4.

3.4.

Fizika

7. 8.

7. 8.

Biológia

7. 8.

7. 8.

Földrajz

6. 7. 8.

5. 6. 7. 8.

Kémia

7. 8.

7. 8.

Természetismeret

5. 6.

5. 6.

 

Testnevelésből (1-8. évfolyamon) minden tanév november 30-ig év eleji, illetve június 10-ig év végi mérést végeznek a szakos kollégák.

Félkövér, dőlt betűstílus vizsgát jelent.

6. évfolyamon az „a” osztályokban dráma, a „b”osztályokban testnevelés gyakorlati vizsga van.

 

A vizsgák feladatsorát a szaktárgyi munkaközösségek állítják össze évente. A vizsga témakörei, követelményei az első félév végén ismertetésre kerülnek.

A vizsgák eredményéről témazáró jegynek megfelelő értékelést adunk, vizsgabizonyítvány nevű dokumentumban.

A vizsgák anyaga és követelménye azonos az adott tantárgyból a tantervben meghatározott követelményekkel. A vizsgán a felmentéssel, könnyítéssel bíró tanulók külön követelményekkel vizsgáznak, aktuális állapotuk, szakértői véleményeiknek megfelelően.

A továbbhaladás feltételei:

A törvényi szabályozás szerint járunk el, figyelembe véve a NAT és a kerettanterv követelményrendszerét.

A minimális követelményről az érintett tanulókat és szüleiket írásban tájékoztatjuk novemberben illetve áprilisban, az eredményes felkészülés érdekében. Célunk, hogy minden tanuló teljesíteni tudja a továbbhaladáshoz szükséges szintet, ehhez a törvényben szabályozott segítséget biztosítjuk számukra. Ennek óraszáma a tanévi munkatervben és tantárgyfelosztáson kerül megtervezésre a mindenkori szükségletnek megfelelően.

A tanév végén elégtelen osztályzatot kapott tanulók a tantestület döntése alapján kivételes esetben legfeljebb három tantárgyból tehetnek javítóvizsgát.

Háromnál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanuló köteles megismételni a tanévet.

.Az iskolában folyó mérések rendszere:

Külső méréseket a minisztérium/államtitkárság, Oktatási Hivatal/, a fenntartó rendelhet el külső szakértők bevonásával. A tapasztalatokat beépítjük a következő munkatervbe.

Belső méréseket a szakmai munkaközösségek koordinálásával a tantestület tagjai végeznek az éves munkatervben meghatározottak szerint.

 

Az írásbeli számonkérés rendje

Formái

Célja

Feladata

Eljárása

Súlya

 

Egy tanulási periódust lezáró

A félév/tanév során feldolgozott

A fél/éves tananyag befejezését,

A félév/tanév során szerzett érdemjegyek alapján még nem egyértelmű osztályzat eldöntése. Az így szerzett érdemjegy súlyozottan szerepel a záró osztályzat kialakításában

Év végi

értéke lés az adott tantárgy

tananyag elsajátítási szintjének

rendszerezését követő,

vagy

tantervi követelményeinek

mérése. A tanulók féléves

teljes áttekintést adó,

félév végi

tükrében. A megszerzett

teljesítményének értékelése.

egész tanórás feladatlap

Felmérés

tudás összegző számonkérése

A félévi/év végi osztályzat

megoldása, értékelése

 

 

véglegesítése, zárása

egységes javítókulcs alapján.

 

 

A tartós tudás tartalmának és

Az előző évi tananyag alapismereteinek egész órás felmérése vagy a tanév első hetében, vagy néhány órás ismétlés, rendszerezés után, egységes javítókulcs alapján értékelve.

Nincs meghatározó ereje a

Tanév eleji

A tanévi kezdőszint

a felejtés mértékének megállapítása

minősítésben, csak a motiváló

Mérés

megállapítása.

A felelevenítés, megerősítés,

hatású jegyeket ajánlott

 

 

begyakorlás, hiánypótlás

hivatalossá tenni.

 

 

irányainak meghatározása.

 

 

A tudás nagyobb egységének felmérése és a tantervi követelmények kritériumaival való összevetése. A továbbhaladáshoz szükséges alapfogalmak ismeretének ellenőrzése. A témakörben lévő általánosabb összefüggések meglátásában és alkalmazásában való jártasság feltérképezése.

Objektív tájékozódás és tájékoztatás a témakörben szerzett ismeretek, fogalmak, összefüggések felismerésében, megértésében és alkalmazásában való elsajátítási szint mértékéről.

Az adott tantárgyi tantervekben

A félévi/tanév végi osztályzat

Témazáró

meghatározott számú, előre bejelentett

kialakításában,

Feladatlapok

írásbeli számonkérés

nagyobb súllyal szerepel.

 

a témakör összefoglalását,

A teljesítmény jegyértékének

 

rendszerezését

megállapítása egységes

 

követő egész tanórán.

Standard küszöbök alapján

 

Értékelése előre, egységesen

történik.

 

kidolgozott

 

 

javítókulcs alapján történik.

 

Tudásszintmérő

feladatlapok

Az eredményes tanulás elősegítése az esetleges tanulási hibák feltárásával; a fejlesztett képességek, készségek diagnosztizálása; a feldolgozott témák elsajátítási hiányosságainak felmérése.

Az aktuális téma tudástartalmainak felismerése - megértése - alkalmazása, problémaértelmezés képességének mérése; a fejlesztés területeinek, irányainak, a gyakorlás témáinak kimutatása.

A tanítási-tanulási folyamat bármely időszakában tájékozódó jellegű, spontán mérés lefolytatása az előző órákon (vagy korábban) tanult, gyakorolt ismeretek, eljárások. szabályokból.

Az elért teljesítmény tájékoztató jellegű, nem szükségszerű jegyre váltani; egy feleletnyi súlyú érdemjegyre csak ösztönző hatása esetén ajánlott beváltani.

 

 

 

 

 

Írásbeli felelet

A folyamatos tanulás szokásának kialakítása; az aktuális ismeretek elsajátítási szintjének ellenőrzése.

Kisebb anyagrészek számon- kérése, rendszeres értékelés és visszajelzés

Rövid, max. 15-20 perces, néhány, az előző órák anyagára vonatkozó, tömör kérdés, feladat megoldása.

Érdemjeggyel értékeit teljesítmény az ötfokozatú skála alapján a szóbeli feleletekkel azonos súllyal.

Eszközei: Nyomtatásban megjelent, központi feladatlapokkal és javítókulccsal.

                   Könyvkiadók, mérési központok ajánlott, adaptált mérőeszközei.

                   Helyileg összeállított, egyéni feladatsorok, tantárgyi tesztek.

Korlátai:Egy nap két tantárgyi témazáró feladatlapnál több nem íratható ugyanazzal a tanulóval (tanulócsoporttal).

                   Témazáró feladatlap íratását meg kell előzze egy összefoglaló, rendszerező óra.

                        A témazáró feladatlap íratását legkésőbb az előző órán be kell jelenteni az érintett tanulócsoportnak.

Az érdemjegyek megállapítása az elért százalékok alapján (írásbeli számonkérés esetén)

 

Jeles

Közepes

Elégséges

Elégtelen

Alapismeretek számonkérése

 

95%-100%

 

 

84%-94%

 

68%-83%

 

51%-67%

 

0%-50%

Témazáró feladatlapok

 

 

90%-100%

 

80%-89%

 

60%-79%

 

40%-59%

 

0%-39%

Év végi, vagy félév végi felmérés

 

90%-100%

 

80%-89%

 

60%-79%

 

40%-59%

 

0%-39%

Írásbeli vizsgák

 

90%-100%

 

75%-89%

54%-74%

33%-53%

0%-32%

 

Az alapismeretek számonkérésében a szaktanár a tantárgy vagy a tananyag specifikuma okán eltérhet. Pl. szódolgozat, szorzótábla.

Az osztályozó, javító vizsgák osztályzatát a munkaközösségek által összeállított feladatsorok megoldása alapján egy háromtagú vizsgabizottság állapítja meg.

Budapest XXII. kerületi Kolonics György Általános Iskola

Helyi Tanterv

Készült az 51/2012. (XII.21) EMMI rendelet alapján